Conferences

"השקעה בתשתיות היא לא רק עבודה, אלא גם מקור לגאווה"

אורן כהן, מנהל מוצרי מימון מורכבים בבנק הפועלים, מסביר את הקשיים בהשקעות במדינות מתפתחות – ואת הפתרון שמציעים הבנקים בעולם ובישראל, המאפשר לסייע לפרויקטים של תשתיות ברחבי הגלובוס

יזמי תשתית שואלים לגבי האפשרויות שלהם לצאת לחו"ל. לכן, החלטנו בכנס זה להתמקד במימון תשתיות במדינות מתפתחות?

הנושא הזה הוא רלוונטי. יש בישראל ידע רב בפיתוח תשתיות. האם באמת יש הזדמנויות במדינות מתפתחות?

לפי סקר שביצע אירגון G20 ההשקעה השנתית הנדרשת בתשתית במדינות מתפתחות על מנת שיגיעו לרמת התשתית במדינות מפותחות עומד על כ־1.5 טריליון דולר בתחומים שונים: חשמל, תחבורה, מים ועוד. הצורך קיים. אך האם מבוצעות השקעות בפועל?

לפי נתוני הבנק העולמי, מבוצעים כ–150 פרויקטים בשנה במדינות מתפתחות בסכום של כ־150-100 מיליארד דולר. כלומר ההזדמנות קיימת.

אך אופן המימון שונה מאד בין מדינות מתפתחות לבין צורת המימון המקובלת לדוגמה בישראל.

אורן כהן (צילום: מוטי מילרוד)

אורן כהן (צילום: מוטי מילרוד)

כאן מבוסס המימון הפרויקטאלי על התחייבות המדינה (לרכוש חשמל, לרכוש מים וכו'). התחייבויות המדינה קיימות אף מעבר לכך. מבחינת היזם והבנק המממן התחייבות המדינה היא בעלת סיכון נמוך מאד שניתן להרכיב מימון פרויקטאלי על בסיסו.

לא כך המצב במדינות מתפתחות המאופינות באי יציבות כלכלית ו/או פוליטית.

לכן בנקים בארץ ובעולם מציעים פתרון לפיו הם מממנים את המדינה לזמן ארוך בעוד היזם מקבל את כספו באופן מידי עם ביצוע הפרויקט.

הרעיון הזה מתאפשר בזכות שוק הביטוח הפוליטי המבטח את סיכון האשראי. החברה המובילה היא אשרא המצויה בבעלות המדינה ויש לה יכול ביטוח של 3.5 מיליארד דולר.

אשרא נסמכת, בין השאר, על שוק הביטוח הפוליטי הבינ"ל שהפוטנציאל הביטוחי שלו מוערך בכ 8 מיליארד דולר.

באופן הזה מימנו בבנק הפועלים עשרות פרויקטים כגון: הולכת מים והשקיה בפרו, מימון הקמת בית חולים בגאנה, רפת ממוכנת בווייטנאם, תחנת כח בגאבון ועוד.

היכולת לעזור למדינות אחרות בעולם תוך כדי תמיכה ביצואנים בישראל זו תרומה שאני גאה בה מאד.

סיקורים נוספים