fbpx
Conferences

כיצד לזהות מחוללי ערך ב–M&A

ד"ר טל מופקדי, מנהל מקצועי בקורס אסטרטגיה פיננסית בלהב פיתוח מנהלים


הדיון במחיר ההון נשכח לעתים קרובות. הוא לבדו יכול להיות ההבדל בין רכישה מוצלחת לרכישה כושלת.

הגישה המימונית לתמחור נכסים היא פשוטה במהותה: מחירו של כל דבר הוא הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים הצפויים ממנו.
בהשלכה לעולם המיזוגים, שווייה של החברה הנרכשת הוא הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים שהיא צפויה לייצר. אם כך, כיצד עסקה יכולה להיות כדאית גם לקונה (עבור הקונה הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים גבוה מהמחיר המשולם), ובמקביל גם למוכר (עבור המוכר הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים נמוך מהמחיר המשולם)? נראה שמדובר בפרדוקס.
יכולים להיות שני ערוצים שבהם העסקה תהיה כדאית לשני הצדדים:
1. התזרימים העתידיים שהרוכש יפיק מהעסק הנרכש יהיו גבוהים יותר מאלו שהעסק הנרכש יכול להפיק בעצמו.
2. הריבית עבור הצד הרוכש והצד הנרכש שונה.
הדיון בתזרימי המזומנים העתידי נפוץ מאוד בעולם האסטרטגיה והמימון. לרוב אלה שאלות של השבחת הערך על ידי חדירה לשווקים חדשים, ניצול סינרגיות בין פעילות החברה הרוכשת והחברה הנרכשת, ניצול יעילות תפעולית וצמצום הוצאות מטה ויכולת להשתמש בטכנולוגיה או פלטפורמה בצורה טובה יותר. ממד שני, שלעתים קרובות נשכח, הוא הדיון במחיר ההון. הוא לבדו יכול להיות ההבדל בין רכישה מוצלחת לכושלת.
מחיר ההון (הריבית להיוון או עלות הכסף), הוא שיעור התשואה שמתאים לסיכון תזרים המזומנים. מחיר ההון משתנה בהתאם לתחום הפעילות, שיעור המינוף ואף בהתאם לזהות המעריך. הוא מסומן לרוב בתור עלות ההון המשוקללת — WACC. ככל שמחיר ההון המשוקלל גבוה יותר, כך ערכה של החברה הנרכשת יהיה נמוך יותר ולהפך. לכן, היינו מצפים שככל שמחיר ההון עבור החברה הרוכשת יהיה נמוך יותר בהשוואה לחברה הנרכשת — המיזוג יהיה מוצלח יותר לשני הצדדים. מתי זה מתרחש? בכמה מקרים:
המקרה הראשון הוא כשהחברה הרוכשת היא חברה מבוזרת יותר מהחברה הנרכשת. לרוב אפשר לראות זאת כשחברה ציבורית רוכשת חברה פרטית, שכן מבחינתה חלק מהסיכונים בחברה ניתן לפיזור בתיק השקעות גדול.
המקרה השני הוא כשלחברה הנרכשת יש מבנה הון לא אופטימלי. כלומר, שהחברה אינה ממונפת כלל או שהיא ממונפת יתר על המידה. כשהחברה אינה ממונפת כלל, יש הזדמנות לרוכשת לבצע "רכישה ממונפת". יתרונה העיקרי של רכישה ממונפת הוא הפחתה של מחיר ההון המשוקלל של חברת המטרה (וניצול מגני המס על הוצאות הריבית). כשהחברה הנרכשת ממונפת יתר על המידה, היא חשופה לסיכון חדלות פירעון גבוה, שעשוי להפוך אותה לאטרקטיבית עבור רוכש פוטנציאלי שיפחית את שיעור המינוף — וירחיק את החברה מסיכון חדלות הפירעון הגבוה.
שוק ההון עשיר ברכישות מוצלחות שניצלו את מקורות הערך שצוינו. מנהלים המודעים למקורות אלה ימצאו את יעדי הרכישה הטובים ביותר ואף יהפכו את החברה שלהם לאטרקטיבית יותר לרכישה פוטנציאלית.

סיקורים נוספים

"חלק גדול מהחששות שהעליתי לפני מיזוג רשת ועשר קורמים עור וגידים"

"יהיה טוב גם לארה"ב וגם לסין שעסקת מלאנוקס תאושר"

הכלי החדשני למימון: פלטפורמות להשקעות המונים, בתמורה למניות

"האקזיט הפך אותי למנכ"לית טובה יותר"

שוק ה-M&A במגמת התבססות

"מלחמת הסחר היא מלחמה על עליונות טכנולוגית, כלכלית ופוליטית"

"גל המיזוגים והרכישות הנוכחי מתאפיין ביצירת יכולות רוחביות"

"להביא ללקוח את תוצאת הנטו המקסימלית"

"ישראל היא מותג־על בסין; נצטרך ללכת בין הטיפות עם ארה"ב כדי להימנע מעימות"

"בדרך למיזוג, המנהלים שוכחים את עובדי החברה"